Nasze sprawy – problemy dzieci, młodych dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a działalność organizacji pozarządowych

Autor: dr Barbara Sińczuk, Prezes Stowarzyszenia Ożarowska w Warszawie Dodano: 2010-05-28 Kategoria: Polityka społeczna Prezentacja zwraca uwagę na najważniejsze problemy w opiece nad dziećmi i osobami dorosłymi niepełnosprawnymi w Polsce, trudności z jakimi borykają się ich rodziny oraz na udział organizacji pozarządowych i ich rolę w tworzeniu rozwiązań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu tej grupy Polaków. Chociaż przez ostatnie 20 lat nastąpiły dla Polaków z niepełnosprawnościami duże, pozytywne zmiany to jednak nadal są oni dyskryminowani w wielu sferach życia. Podstawowym powodem marginalizacji tej grupy społecznej jest brak rozwiązań systemowych, które obejmowałyby cały obszar spraw dotyczących osób niepełnosprawnych w Polsce. Leczenie dzieci jest nadal oparte na nienowoczesnym modelu medycznym, w którym dziecko niepełnosprawne traktowane jest jako pacjent, tzn. bierny obiekt poddawany leczeniu w placówkach służby zdrowia. Leczenie jest okresowe, turnusowe, zwykle bez planu krótko i długofalowego. Często zmusza rodziców do tzw. turystyki leczniczej po kraju, od specjalisty do specjalisty i korzystania z gabinetów prywatnych. Nowoczesna koncepcja rehabilitacji wykracza poza tradycyjne traktowanie niepełnosprawności jako choroby, która jest leczona przez profesjonalistów. Zakłada aktywny udział osoby niepełnosprawnej w procesie usprawniania, która wskazuje jakie są jej potrzeby i decyduje o swoim losie. Zawiera planowe działania z określonymi celami krótko i długoterminowymi, obejmuje sfery aktywności dziecka i jego uczestnictwo w życiu społecznym i jest prowadzona przez wielodyscyplinarny zespół. W zakresie edukacji jest również wiele do zrobienia. W Polsce, w żłobkach i przedszkolach jest tylko 1% dzieci w miastach i 0.5 % na wsi, podczas gdy np. w Finlandii 85 %. Tylko 30 % szkół ma zniesione bariery architektoniczne. Co roku, coraz więcej dzieci znajduje miejsce w szkołach integracyjnych, ale pod względem merytorycznym nauka, rehabilitacja, opieka specjalistyczna i...